Kết quả bình chọn:
11868 Phiếu
2564 Phiếu
3236 Phiếu
Tổng cộng:2668 Phiếu